Strona poświęcona linii kolejowej Jabłonowo Pom.-PrabutyWersja polskaDeutsche seiten
Linia kolejowa Historia linii Stacja Szarnoś Ciekawe miejsca Imprezy na linii Wznowienie ruchu Skontaktuj się z nami
inia Jabłonowo - Prabuty zajmowała w przeszłości ważne miejsce w systemie transportowym Pomorza. Pomimo położenia z dala od najważniejszych ośrodków miejskich regionu, ilość uruchamianych codziennie pociągów świadczyła o dużym zainteresowaniu ruchem pasażerskim, a znajdujący się zawsze w rozkładzie pociąg osobowo-towarowy potwierdzał ciągłe wykorzystanie linii do transportu towarów. Zmiany gospodarcze po 1989 zmieniły gwałtownie ten korzystny układ, co bardzo szybko wywołało upadek zarówno ruchu pasażerskiego, jak i, niedługo potem, ruchu towarowego na całej linii.
Stan techniczny linii:
Dzięki modernizacji linii w latach 80, tor ułożony jest na podsypce tłuczniowej i wyposażony w podkłady żelbetowe i szyny S49. Stanowi to korzystny punkt wyjścia do procesu rewitalizacji linii. Najpoważniejszym problemem jest całkowite zarośniecie toru w niektórych miejscach oraz miejscowe ubytki szyn. Konieczne byłaby również wymiana niedużej liczby podkładów oraz podbicie toru na całej długości linii. Należy bezwzględnie podkreślić, że powinna zostać zapewniona możliwie wysoka prędkość pociągów na trasie, co jest podstawowym warunkiem przyciągnięcia pasażerów. Proces rewitalizacji linii może być wykonany (w podstawowej części) w oparciu o prace interwencyjne osób skierowanych z Urzędów Pracy (pozytywne doświadczenia z przywracania ruchu na żuławskich kolejach wąskotorowych). Konieczne będzie również korzystanie w pewnej części z maszyn torowych będących w posiadaniu PLK, co będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów wynajęcia.
Ruch towarowy:
Za kluczowe dla wznowienia ruchu na linii należy uznać uruchomienie przewozów towarowych. Ich wznowienie nie wymaga poniesienia większych nakładów na odbudowę (możliwe jest prowadzenie ruchu z mniejszą prędkością). Rolniczy charakter obszarów przez które przebiega linia może zapewnić stałą liczbę klientów, pod warunkiem zapewnienia solidności i terminowości przewozów. Korzystnym elementem jest wyposażenie wszystkich stacji na linii w tor dodatkowy, na którym może się odbywać rozładunek lub załadunek towarów. Dla zwiększenia elastyczności i atrakcyjności dla klienta, podmiot realizujący przewozy powinien udostępniać własne urządzenia do rozładunku wagonów (żuraw oraz ładowarka zabudowana na pojeździe szynowym). Podstawowymi towarami przewożonymi do klientów końcowych położonych wydłuż linii według szacunków będą:
- węgiel (40%)
- nawozy (40%)
- materiały budowlane (15%)
- produkty rolne (5%)

Kalendarz planowanych działań:

2004 - rozpoczęcie działalności informacyjnej na temat historii i przyszłości linii oraz możliwości jej wykorzystania z pożytkiem dla społeczności lokalnej, uruchomienie serwisu internetowego

2005 - zainteresowanie i uzyskanie przychylności władz lokalnych do planów związanych z linią. Nawiązanie rozmów z Zakładem Nieruchomości w sprawie przejęcia linii, uzyskanie częściowej przejezdności i organizacja imprez drezynowych (w pierwszej kolejności wiosna 2005). Utworzenie stowarzyszenia Kolej Jabłonowo - Prabuty

2006, 2007 - uzskanie możliwości wjazdu na linię od strony Jabłonowa Pom. Pierwsze przejazdy pociągami, rozmowy na temat wznowienia przewozów pasażerskich, rozpoczęcie przewozów towarowych do wybranych punktów, promocyjne przejazdy okolicznościowe i świąteczne

2007, 2008 - uzyskanie całkowitej przejezdności linii, wznowienie ruchu towarowego, finalizacja działań zmierzających do wznowienia ruchu pasażerskiego, pozyskanie pojazdów trakcyjnych
Ruch pasażerski:
Podstawowe grupy klientów na przewozy pasażerskie:

- codzienne dojazdy młodzieży szkolnej do szkół
- dojazdy do pracy, przede wszystkim w handlu i usługach
- przejazdy do i z szkół w dni przed i poświąteczne
- ruch turystyczny w dni wolne od pracy
- pociągi specjalne kursujące na zamówienie

Wznowienie ruchu pasażerskiego - analiza:

Szanse:
Linia Jabłonowo - Prabuty posiadała zawsze dwa obszary ciążenia przewozów pasażerskich: miasta Jabłonowo Pom. i Prabuty. Oba nie były nigdy silnymi ośrodkami przemysłowymi i stacje te były głównie miejscami przesiadek do pociągów zdążających do większych miast regionu. Linię podziału można w pierwszym przybliżeniu przyjąć na granicy województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Naturalnym obszarem ciążenia dla stacji Jabłonowo Pom. jest odcinek linii do stacji Zawdzka Wola. Od tego miejsca można przyjąć początek obszaru ciążenia do stacji Prabuty. Organizacja ruchu pasażerskiego musi uwzględniać ten podział z założeniem; że stacja Jabłonowo Pom. jest przede wszystkim punktem przesiadkowym do pociągów w kierunkach: Toruń, Iława, Grudziądz, Brodnica. Te miasta są silnymi ośrodkami przyciągającymi młodzież do szkół, co przy zapewnieniu odpowiednio krótkiego czasu przejazdu może zaowocować stałą liczbą pasażerów korzystających z biletów miesięcznych. Wymienione miasta są również ośrodkami handlu, usług i przemysłu, co ponownie, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego skommunikowania, może stanowić źródło popytu na przewozy pasażerskie na linii.
Natomiast stacja Prabuty powinna być traktowana jak punkt docelowy dla osób dojeżdżających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z zapewnieniem jednak skomunikowania z pociągami w kierunku Malborka oraz, w drugiej kolejności, Iławy.

Zagrożenia:
Podstawowym zagrożeniem jest niekorzystny (ze względu na potencjalną ilość pasażerów) przebieg linii na odcinku Jabłonowo - Kisielice. W pasie umożliwiającym dojście lub dojechnie do stacji i przystanków w ciągu 15 min nie znajduje się żadna miejscowość licząca ponad 1000 mieszkańców. Z konieczności zatem, należy poszukiwać pasażerów wśród miejscowości rozproszonych w pobliżu linii przyjmując, że podstawowym pojazdem wykorzystywanym do dotarcia do stacji i przystanków będzie rower. Odcinek Kisielice - Prabuty należy uznać za korzystniejszy pod względem potencjalnej ilości pasażerów. Zapewniałoby ją miasto Kisielice oraz możliwość bardzo szybkiego dojazdu z samego miasta i miescowości położonych pomiędzy Kisielicami i Prabutami. W obu przypadkach za podstawową grupę odbiorców usług kolei należy traktować młodzież szkolną oraz osoby dojeżdżające do pracy przede wszystkim w handlu i usługach (uwzględniając specyficzny w tych przypadkach czas pracy).

Zobacz projekt rozkładu jazdy
STRONA GŁÓWNA